Streda, 18.septembra 2019

Nomenklatúra - hierarchia

Nesprávne zadaný dátum
NÁVRAT NA HLAVNÚ ÚROVEŇ
85 ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV
8501 Elektrické motory a generátory (okrem generátorových agregátov)
8502 Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)
8503 Časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na stroje položky|8501|alebo 8502
8504 Elektrické transformátory, statické meniče (napríklad usmerňovače) a induktory
8504 10 Odpory (predradníky) na výbojky alebo výbojkové trubice
8504 21 Transformátory s kvapalinovým dielektrikom
8504 31 Ostatné transformátory
8504 40 Statické meniče
8504 40 30 Druhy používané s telekomunikačnými prístrojmi, strojmi na automatické spracovanie údajov a ich jednotkami
8504 40 55 Ostatné
8504 40 55 Nabíjače akumulátorov
8504 40 82 Ostatné
8504 40 82 Usmerňovače
8504 40 82 10 Na použitie v civilných lietadlách
8504 40 82 20 Elektrický usmerňovač s výkonom najviac 1|kVA, na použitie pri výrobe prístrojov patriacich do podpoložky 8509|80 a položky 8510
8504 40 82 30 Napájacie dosky na použitie pri výrobe druhov tovaru patriacich do položky 8521 a|8528
8504 40 82 40 Doska tlačených plošných spojov s|mostíkovým usmerňovačom a|inými aktívnymi a|pasívnymi prvkami| -|s|dvomi výstupnými konektormi -|s|dvomi vstupnými konektormi, ktoré sú zapojené paralelne a|možno ich súčasne využívať -|s|možnosťou prepínať medzi úplným a|tlmeným prevádzkovým režimom -|so vstupným napätím 40|V (+|25|% -|15|%) alebo 42|V (+|25|% -|15|%) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 30|V (±|4|V) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo -|so vstupným napätím 230|V (+|20|% -|15|%) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 160|V (±|15|%) v tlmenom prevádzkovom režime, alebo -|so vstupným napätím 120|V (15|% -|35|%) v úplnom prevádzkovom režime, so vstupným napätím 60|V (±|20|%) v tlmenom prevádzkovom režime -|so vstupným prúdom dosahujúcim 80|% svojej menovitej hodnoty do 20|ms -|so vstupnou frekvenciou 45|Hz alebo viac, ale nie viac ako 65|Hz s napätím 42|V|a|230|V, a|vo verzii 45|- 70|Hz s napätím 120|V -|s|prekmitom maximálneho|nárazového prúdu nie viac ako 250|% vstupného prúdu -|s prekmitom nárazového prúdu trvajúcim nie viac ako 100|ms -|s|podkmitom vstupného prúdu nie menej ako 50|% vstupného prúdu -|s podkmitom|nárazového prúdu trvajúcim nie viac ako 20|ms -|s|nastaviteľným výstupným prúdom -|s výstupným prúdom dosahujúcim 90|% svojej nastavenej menovitej hodnoty do 50|ms -|s výstupným prúdom dosahujúcim 0|do 30|ms po odpojení od vstupného napätia -|s|definovaným chybovým stavom v|prípade nulového zaťaženia alebo preťaženia (funkcia konca životnosti)
8504 40 82 90 Ostatné
8504 40 84 Invertory
8504 40 90 Ostatné
8504 50 Ostatné induktory
8504 90 Časti a súčasti
8505 Elektromagnety; permanentné magnety a výrobky určené na zmagnetizovanie na permanentné magnety; upínacie dosky, skľučovadlá a ostatné podobné upínacie zariadenia, s elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi; elektromagnetické spojky a brzdy; elektromagnetické zdvíhacie hlavy
8506 Galvanické články a batérie
8507 Elektrické akumulátory, vrátane ich separátorov, tiež pravouhlé (vrátane štvorcových)
8508 Vysávače
8509 Elektromechanické zariadenia pre domácnosť, so vstavaným elektrickým motorom, iné ako vysávače položky|8508
8510 Holiace strojčeky, strojčeky na strihanie vlasov a srsti a depilačné prístroje, so vstavaným elektrickým motorom
8511 Elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie prístroje a zariadenia na zážihové alebo vznetové spaľovacie motory [(napríklad magnetické zapaľovače, magneto-dynamá, zapaľovacie cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťače)]; generátory (napríklad dynamá, alternátory) a regulačné spínače druhov používaných s týmito motormi
8512 Elektrické prístroje osvetľovacie alebo signalizačné (okrem výrobkov položky|8539), elektrické stierače, rozmrazovače a odhmlievače, na bicykle alebo motorové vozidlá
8513 Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom elektrickej energie (napríklad na suché články, akumulátory, dynamá), iné ako osvetľovacie prístroje položky|8512
8514 Elektrické priemyselné alebo laboratórne pece a rúry (vrátane fungujúcich s indukčnou alebo dielektrickou stratou); ostatné priemyselné alebo laboratórne zariadenia na tepelné spracovanie materiálov indukčnou alebo dielektrickou stratou
8515 Stroje a prístroje elektrické (vrátane tých na elektricky vyhrievaný plyn), laserové alebo využívajúce ostatné svetelné alebo fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce elektrónové zväzky, magnetické impulzy alebo plazmové výboje na spájkovanie mäkké, spájkovanie tvrdé alebo zváranie, tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla
8516 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia na vykurovanie priestorov a pôdy; elektrotepelné zariadenia na úpravu vlasov (napríklad sušiče vlasov, kulmy na vlasy, prístroje na trvalú onduláciu) a sušiče rúk; elektrické žehličky; ostatné elektrotepelné prístroje používané v domácnosti; elektrické vykurovacie odpory, iné ako položky|8545
8517 Telefónne súpravy, vrátane telefónov pre celulárnu sieť alebo pre ostatné bezdrôtové siete; ostatné prístroje na prenos alebo príjem hlasu, obrazu alebo ostatných dát, vrátane prístrojov na komunikáciu v drôtovej alebo bezdrôtovej sieti [ako v lokálnej (LAN), tak aj v rozsiahlej (WAN) sieti], iné ako prístroje na prenos alebo príjem položky|8443, 8525, 8527|alebo 8528
8518 Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstavané; slúchadlá všetkých druhov, tiež kombinované s mikrofónom, a súpravy pozostávajúce z mikrofónu a jedného alebo viacerých reproduktorov; elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku
8519 Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku
8521 Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným videotunerom
8522 Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie výlučne alebo hlavne s prístrojmi položiek|8519|alebo 8521
8523 Disky, pásky, pevné energeticky nezávislé pamäťové zariadenia, "smart karty" a ostatné médiá na záznam zvuku alebo podobný záznam, tiež nahraté, vrátane matríc a galvanických odtlačkov na výrobu diskov, okrem výrobkov 37. kapitoly
8525 Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež so zabudovanými prístrojmi na príjem alebo záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kamery, digitálne fotoaparáty a kamkordéry
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), pomocné rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové ovládanie
8527 Rozhlasové prijímače, tiež kombinované pod spoločným krytom s|prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami
8528 Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov; televízne prijímače, tiež so zabudovanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či reprodukciu zvuku alebo obrazu
8529 Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje položiek|8525|až 8528
8530 Elektrické zariadenia signalizačné, bezpečnostné alebo na riadenie železničnej, električkovej, cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie, prístavné alebo letiskové zariadenia (iné ako položky|8608)
8531 Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (napríklad zvončeky, sirény, návestné panely, poplachové zariadenia na ochranu proti vlámaniu alebo proti požiaru), iné ako položky|8512|alebo 8530
8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné alebo dolaďovacie (prednastavené)
8533 Elektrické odpory (vrátane reostatov a potenciometrov), iné ako vykurovacie odpory
8534 Tlačené obvody
8535 Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, poistky, bleskoistky, obmedzovače napätia, obmedzovače prúdových nárazov, zásuvky a ostatné prípojky, rozvodné skrine), na napätie presahujúce 1|000|V
8536 Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek a ostatné prípojky, rozvodné skrine), na napätie nepresahujúce 1|000|V; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien
8537 Rozvádzače, rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, vybavené dvoma alebo viacerými zariadeniami položky|8535|alebo 8536, na elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny, vrátane tých, ktoré majú zabudované nástroje alebo prístroje 90. kapitoly, a číslicovo riadené prístroje, iné ako prepájacie a spájacie prístroje a zariadenia položky|8517
8538 Časti a súčasti určené výlučne alebo hlavne na použitie so zariadeniami položiek|8535, 8536|alebo 8537
8539 Elektrické žiarovky alebo výbojky, vrátane žiaroviek do svetlometov (zapečatené svetlomety) a ultrafialové alebo infračervené žiarovky; oblúkovky; svetelné zdroje LED (elektroluminiscenčné diódy)
8540 Elektrónky a trubice so žeravenou katódou, so studenou katódou, alebo s fotokatódou (napríklad vákuové alebo parami alebo plynmi plnené elektrónky a trubice, ortuťové usmerňovacie elektrónky a trubice, CRT obrazovky, snímacie elektrónky televíznych kamier)
8541 Diódy, tranzistory a podobné polovodičové zariadenia; fotosenzitívne polovodičové zariadenia, vrátane fotovoltických článkov, tiež zostavených do modulov alebo zabudovaných do panelov; diódy vyžarujúce svetlo (LED); zabudované piezoelektrické kryštály
8542 Elektronické integrované obvody
8543 Elektrické stroje, prístroje a zariadenia s vlastnou individuálnou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté
8544 Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov), izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z jednotlivo oplášťovaných vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami
8545 Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, tiež spojené s kovom, druhov používaných na elektrické účely
8546 Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu
8547 Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, vyrobené úplne z izolačných materiálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vlisovanými drobnými kovovými súčasťami (napríklad s objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pripevňovanie, iné ako izolátory položky|8546; elektrické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným materiálom
8548 Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov; nepoužiteľné galvanické články, nepoužiteľné batérie a nepoužiteľné elektrické akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole inde nešpecifikované ani nezahrnuté