Titulná stránka

Titulná stránka

Dôležité oznamy

20.07.2015 nastala zmena pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania. 

Služby uvedené nižšie sú od 20.7.2015 od 00:00 hod. poskytované prostredníctvom nového komunikačného kanála cez  informačný systém Centrálny elektronický priečinok, ďalej len IS CEP (www.cep.financnasprava.sk ):

  • · podávanie colných vyhlásení pri vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru,
  • · podávanie colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (ďalej len „Tranzit“).

Po uvedenom termíne prechodu pre tieto služby už nie je možné spracovanie cez pôvodný komunikačný kanál EKR.

Zároveň služby uvedené nižšie budú naďalej poskytované v zmysle „Dohody o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" ( cez pôvodný komunikačný kanál  - EKR)

  • · podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze a vývoze tovaru (ďalej len „GDS-DS“),
  • · podávanie žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri tranzite (ďalej len „GDS-T“),
  • · podávanie a prijímanie správ v rámci systému EMCS pri správe spotrebných daní (ďalej len „EMCS“).

Elektronická komunikácia  pre služby podávania colných vyhlásení pri vývoze a tranzite a predbežných colných vyhlásení  pri dovoze a vývoze tovaru prostredníctvom IS CEP je  možná :

  • · Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka.
  • · Prostredníctvom používania komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade treba kontaktovať  Vášho príslušného výrobcu, ktorý zapracoval zmenu komunikačného kanála do svojho produktu.
  • · Prostredníctvom používania jednoduchej aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Klient. Táto aplikácia je dostupná na stránkach portálu CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako balík CEP.EKR.Klient (linka [nové okno]).

Doterajšia história komunikácie pre služby, ktorým sa mení komunikačný kanál na IS CEP, bude naďalej dostupná v pôvodnom komunikačnom kanáli (EKR), preto je potrebné ponechať si aj pôvodného EKR klienta a prípadne si stiahnuť komunikačné správy pre potreby archivácie do vlastného dátového úložiska. Taktiež odpovede na podania zaslané do pôvodného EKR pre dotknuté služby budú colnými informačnými systémami zaslané do tohto pôvodného kanála.

Používanie IS CEP je podmienené registráciou.

Subjekty, ktoré aktuálne už elektronicky komunikujú s finančnou správou a majú uzavretú „Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a systému EMCS pri správe spotrebných daní" sa nemusia registrovať. Údaje o subjektoch a osobách oprávnených na elektronickú komunikáciu boli prenesené do IS CEP.

Pre prihlásenie sa používateľa služieb či už do Workdesku alebo CEP.EKR.Klient je možné použiť existujúce prihlasovacie údaje. Rovnako zostáva v platnosti číslo licencie (tiež označované aj ako Evidenčné číslo dohody pridelené navrhovateľovi v elektronickom komunikačnom rozhraní (EKR) pre elektronické služby alebo Identifikátor EKR) pre služby poskytované prostredníctvom IS CEP.

Subjekty, ktoré aktuálne ešte nekomunikujú s finančnou správou elektronicky a nemajú uzavretú  „Dohodu o používaní zaručeného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektronických služieb v rámci colného konania a správy spotrebných daní" sa musia registrovať prostredníctvom registračného formulára na stránkach portálu CEP (https://www.cep.financnasprava.sk/tcep/portw/InfoDesk/infodesk/registracia [nové okno]). Pre služby dostupné prostredníctvom IS CEP už nie je potrebné uzatvárať žiadnu samostatnú dohodu.

Pri zmene údajov súvisiacich s registráciou je potrebné použiť taktiež registračný formulár, pričom v časti Subjekt je potrebné uviesť aktuálne údaje subjektu a v časti Osoby oprávnené konať v mene subjektu:

  • · v prípade zmeny oprávnení osôb (pridanie osoby alebo zmena údajov osoby) uviesť jej aktuálne údaje,
  • · v prípade zrušenia oprávnenia osoby uviesť údaje osoby a Platnosť splnomocnenia do.

Komunikácia prostredníctvom IS CEP je realizovaná v zmysle zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z., preto sú pri komunikácii využívané elektronické schránky komunikujúcich subjektov. Nutnou podmienkou elektronickej komunikácie prostredníctvom IS CEP je elektronická schránka aktivovaná na doručovanie. Podrobné informácie o elektronických schránkach sú na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom (https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/ [nové okno]).

Vo fáze prechodu elektronickej komunikácie v colnom konaní na portal CEP vyjde finančná správa v ústrety subjektom komunikujúcim s IS CEP a poskytne prechodné obdobie na aktiváciu elektronických schránok na doručovanie na UPVS do 31.8.2015.

T.z. komunikácia prostredníctvom IS CEP bude možná od 20.7.2015 do 31.8.2015 aj bez aktivovanej elektronickej schránky na doručovanie na UPVS.V prípade otázok sú k dispozícii štandardné kontakty (https://www.financnasprava.sk/sk/ako-s-nami-komunikovat [nové okno]), v prípade technických problémov s IS CEP je k dispozícii aj emailový kontakt helpdesk.cep@financnasprava.sk .


Aktualizované: 17.8.2015

Vytvorené: 8.10.2015

O projekte

Projekt Centrálneho elektronického priečinka (CEP) je slovenskou realizáciou medzinárodného konceptu „Single Window“ (jednotné miesto pre agendy zahraničného obchodu), ktorý má umožniť všetkým stranám zapojeným v medzinárodnom obchode a preprave podať a vybaviť štandardizované informácie a dokumenty v jedinom vstupnom bode, a splniť tak všetky požiadavky súvisiace s dovozom, vývozom a tranzitom. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto stavu je vybudovanie plne integrovaného informačného systému CEP.


Aktualizované: 13.12.2014

Vytvorené: 13.12.2014