Preskočiť na hlavný obsah

FaQ - IS CEP

1.    Prihlasovať sa budeme priamo do IS CEP ?


Pre vstup do autorizovanej zóny IS CEP a pre využitie funkčnosti Workdesku obchodníka v rámci IS CEP je nutné sa prihlásiť a to priamo na portáli IS CEP (portál ako vizuálny prostriedok, t.j. grafické rozhranie portálu), pričom sú možné dva spôsoby prihlásenia:

  •       Pre obchodníka je primárne určené prihlasovanie prostredníctvom eID karty
  •       Druhá možnosť pre obchodníka je prihlásiť sa prostredníctvom kvalifikovaného certifikátu


Ak prihlasujúca sa osoba zastupuje viacero subjektov, tak pri prihlasovaní je potrebné vybrať príslušný subjekt.

Pre vstup do IS CEP pre elektronickú komunikáciu, t.j. v prípade ak sa jedná o prepojenie systém-systém (deklarantský SW-CIS) sa vyžaduje:

  •      Identifikácia subjektu a kvalifikovaný certifikát na autentifikáciu sa zastupujúcej osoby


2.    Ak už používame ZEP bude potrebné tiež komunikovať aj s dodávateľom kvalifikovaného certifikátu (ZEP) ?

Predpokladom pre prihlásenie sa do IS CEP a realizáciu elektronického podania je potrebné použitie kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikačnou autoritou v zmysle nariadení NBÚ.

To znamená, že nie je potrebné komunikovať s dodávateľom kvalifikovaného certifikátu, ak už kvalifikovaný certifikát vlastníte, a používate ho na elektronickú komunikáciu.

Pre komunikáciu prostredníctvom IS CEP je potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na ÚPVS (el. schránky sú už dnes podľa eGov zákona zriadenené pre všetky PO). Na prístup do el. schránky na ÚPVS je potrebné vlastniť eID kartu. PO a FO – podnikatelia si aktivujú el. schránky postupom zverejneným na www.slovensko.sk, pričom na túto aktiváciu je nutné vlastniť eID kartu.

Doručovanie do vlastných rúk = Predpokladom pre prístup k elektronickým rozhodnutiam, ktoré sú v zmysle eGov zákona doručované do elektronickej schránky na ÚPVS, je potrebné použitie eID karty. V elektronickej schránke na ÚPVS obchodník musí potvrdiť prijatie elektronického dokumentu. Zároveň po tomto úkone budú elektronické dokumenty prístupné aj vo Workdesku obchodníka v rámci IS CEP.

Doručovanie nie do vlastných rúk = Predpokladom pre prístup k elektronickým rozhodnutiam, ktoré sú v zmysle eGov zákona doručované do elektronickej schránky na ÚPVS, nie je potrebné použitie eID karty, nakoľko tieto elektronické rozhodnutia budú prístupné aj vo Workdesku obchodníka v rámci IS CEP (v tomto prípade nie je potrebné potvrdenie prijatia v elektronickej schránke na ÚPVS).

Podľa zákona o CEP budú môcť obchodnící informačný systém CEP používať pre tie agendy, ktoré budú v IS CEP publikované, t.j. zverejnené (bude musieť byť zverejnený zoznam zapracovaných procesov).

Ak už dnes na základe konkrétneho zákona komunikuje obchodník elektronicky, tak bude komunikovať rovnako elektronicky aj prostredníctvom IS CEP (pre agendy zverejnené v zozname zapracovaných procesov).

Kompletná funkčnosť IS CEP (GUI-užívateľské grafické rozhranie aj WS-systémová integrácia) bude od 15.12.2014 dostupná.

Ak bude chcieť obchodník komunikovať elektronicky, a súčasne bude daná agenda zverejnená v zozname zapracovaných procesov , tak musí komunikovať prostredníctvom IS CEP.

3.    Spôsob vykonávania elektronického colného konania sa nebude meniť (vrátane správy SK599 o výstupe tovaru), bude sa vykonávať mimo IS CEP ?

 Vykonávanie elektronického colného konania bude prebiehať rovnakým spôsobom ako doteraz (t.j. v CIS).

Pre agendy publikované v IS CEP nastane zmena oproti súčasnému stavu podávania e-colných vyhlásení. Bude potrebná úprava deklarantských SW obchodníkov.

  •     Využitie elektronických služieb IS CEP formou webových služieb a implementácia funkčnosti využívajúcej tieto webové služby na strane deklarantských softvérov
  •     Sprístupnenie technickej špecifikácie služieb IS CEP k decembru 2014
  •     Poskytnutie súčinnosti pri implementácii a testovaní do 30.3.2015

Do termínu 30.3.2015 bude môcť obchodník komunikovať s CIS prostredníctvom existujúceho kanálu.

Ak úprava deklarantských SW na strane obchodníkov prebehne skôr ako 30.3.2015, tak obchodníci budú môcť začať elektronicky komunikovať prostredníctvom IS CEP (napr. podávať e-colné vyhlásenia).

  4.    V prípade nefunkčnosti IS CEP (napr. nemožnosť sa prihlásiť, alebo iné) bude prípustné náhradné riešenie, napríklad ako doteraz papierová forma ?

Dostupnosť systému je plánovaná na úrovni 24x7 v súlade so zákonom č. 214/2014 Z.z. (zákon o CEP), pričom povinnosť elektronickej komunikácie pre jednotlivé agendy je definovaná ich zverejnením na webovom sídle prevádzkovateľa.

V prípade podaní, ktoré nemajú predpísanú zákonnú elektronickú komunikáciu zostáva zachovaná aj možnosť papierového podania (napr. dovozné colné vyhlásenia).

Ak súčasné právne predpisy umožňujú v prípade nedostupnosti informačných systémov (havarijný stav) využitie papierových podaní, tak obchodník bude postupovať týmto spôsobom.

5.    Všetky prílohy k žiadostiam sa budú posielať naskenované (v pdf formáte) ?

Prílohy k žiadostiam sa budú podávať vo formáte, ktorý je v súlade s legislatívou príslušného OVM a štandardami vydanými MF SR.

Pokiaľ je prílohou úradný dokument napr. Výpis z registra trestov, sken dokumentu nie je možné použiť. Použiť sa dá elektronický odpis alebo elektronický dokument získaný zaručenou konverziou.

Pokiaľ sú prílohou fotokópie napr. zmlúv, faktúr, atď. je možné použiť sken dokumentu vo formáte .pdf.

Prílohy, ktoré je v súčasnosti potrebné prikladať ako originály, tak je ich potrebné mať k dispozícii v elektronickej forme autorizované oprávnenou osobou. Ostatné prílohy budú môcť byť naskenované.

6.    Kde /na akom mieste sa budú archivovať údaje?

Obsah elektronickej komunikácie realizovanej prostredníctvom IS CEP je uložený v moduloch IS CEP.

Samotné dokumenty sú uložené v module DMS (dokument manažment systém), metadáta súvisiace s dokumetami a elektronickými podpismi s nimi súvisiacimi sú uložené v module MDA (modul dlhodobej archivácie).

Kapacita el. schránok v rámci ÚPVS je obmedzená, kapacita Workdeskov v rámci IS CEP nie je obmedzená (t.j. ak z nejakého dôvodu bude správa z el. schránky v rámci ÚPVS vymazaná, tak vo Wordesku IS CEP nadaľej ostáva).

7.    SOPK nám vydáva na predpísanom tlačive (papierová forma) osvedčenie o pôvode, to zostane zachované ?

Ak je výstup v rámci agendy požadovaný v listinnej (t.zn. papierovej) forme v zmysle agendovej legislatívy, tak tieto výstupy zostávajú zachované aj v agendách implementovaných v IS CEP, vrátane ONP (osvedčenia o nepreferenčnom pôvode tovaru).

8.    Plánuje sa ešte pred spustením školenie pre používanie IS CEP ?

Národný projekt ES CEP je financovaný z prostriedkov ERDF (OPIS) a podlieha pravidlám financovania eurofondových projektov, ktoré na základe výzvy neumožňujú financovanie školení koncových používateľov.

Projekt riešil informovanosť a publicitu o IS CEP formou organizovania viacerých konferencií a workshopov s obchodnými subjektami a združeniami, prezentácií na konferenciách odborných združení.a