Preskočiť na hlavný obsah

Kontakty pre CEP

Technický prevádzkovateľ

V prípade technického problému spojeného s prezeraním obsahu tohto webového sídla, resp. pri využívaní elektronických služieb v autorizovanej zóne, nás prosím kontaktujte prostredníctvom:

Infolinky 048/431 7 222

Bližšie informácie o infolinke a ďalších komunikačných kanáloch prevádzkovateľa sú uvedené na stránke Ako s nami komunikovať [nové okno].

Elektronicky mailom

Mailová komunikácia je zabezpečovaná prostredníctvom aplikácie Live Agent

Mailová komunikácia

Online chat

Kontaktné osoby zapojených rezortov

Osoby uvedené v tomto zozname kontaktujte v prípade otázok týkajúcich sa agendy daného orgánu verejnej moci, ktorej formuláre a procesy sú implementované v IS CEP.

Zapojené rezorty:

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Adresa: Lazovná ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica
Telefónne číslo: +421 48 431 7222
Web stránka: www.financnasprava.sk

V prípade otázok týkajúcich sa finančnej správy využite uvedenú infolinku 048/431 7 222. Viac informácií nájdete na stránke Ako s nami komunikovať [nové okno].

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Adresa: Mierova 19, 827 15 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 4854 1111
Číslo faxu: +421 2 4333 7287
E-mail: info@mhsr.sk
Web stránka: www.economy.gov.sk

Ing. Peter Benovič benovic@mhsr.sk +421 2 4854 1618
Ing. Milan Dubek dubek@mhsr.sk +421 2 4854 5042
Mgr. Silvia Horváthová silvia.horvathova@mhsr.sk +421 2 4854 2175
Ing. Ivan Turský ivan.tuursky@mhsr.sk +421 2 4854 2187

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Adresa: Námestie SND 33, 813 31 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 2048 2111
Číslo faxu: +421 2 2048 2174
E-mail: info@culture.gov.sk
Web stránka: www.culture.gov.gov.sk

Mgr. Katarína Štefaňáková katarina.stefanakova@culture.gov.sk +421 2 20482 333
Mgr. Jana Bezáková jana.bezakova@culture.gov.sk +421 2 20482 244
PhDr. Ingrid Gajdošová ingrid.gajdosova@culture.gov.sk +421 2 20482 475

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 59 880 200
Web stránka: http://www.uksup.sk/

Ing. Peter Vrabček peter.vrabcek@uksup.sk
Daniel Rozboril daniel.rozboril@uksup.sk

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Adresa: Limbová 2, 837 52 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5937 3111
Číslo faxu: +421 2 5477 7983
E-mail: info@health.gov.sk
Web stránka: www.health.gov.sk

RNDr. Jozef Slaný, CSc. jozef.slany@health.gov.sk
PharmDr. Martina Hromádková martina.hromadkova@health.gov.sk
Ľubica Karovičová lubica.karovicova@healt.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Adresa: Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5956 1111
Číslo faxu: +421 2 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Web stránka: www.enviro.gov.sk

Mgr. Darina Pospíšilová darina.pospisilova@enviro.gov.sk +421 2 5956 2189
Ing. Jana Juríková jana.jurika@enviro.gov.sk +421 2 6020 1677

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Adresa: Gorkého 9, 816 03 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5443 3291
Číslo faxu: +421 2 5413 1159
E-mail: sopkurad@sopk.sk
Web stránka: www.web.sopk.sk

Ing. Juraj Knopp, CSc. juraj.knopp@sopk.sk +421 2 6241 1763
Mgr. Ing. Mariana Chrástecká mariana.chrastecka@sopk.sk +421 2 6720 2612

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Adresa: Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5822 1152
Číslo faxu: +421 2 5822 1166
E-mail: info@ujd.gov.sk
Web stránka: www.ujd.gov.sk

Ing. Tomáš Ivanovič tomas.ivanovic@ujd.gov.sk
Ing. Juraj Václav juraj.vaclav@ujd.gov.sk +421 33 599 1390
Ing. Jozef Rábava jozef.rabava@ujd.gov.sk

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

Adresa: Biovetská 34,949 01 Nitra
Telefónne číslo: +421 37 651 5506
Číslo faxu: +421 37 651 7915
E-mail: uskvbl@uskvbl.sk
Web stránka: www.uskvbl.sk

Mgr. Iveta Sinčáková sincakova@uskvbl.sk +421 37 6515 506
MVDr. Róbert Soldán soldan@uskvbl.sk +421 37 6515 506

Poľnohospodárska platobná agentúra

Adresa: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 5273 3800
E-mail: info@apa.sk
Web stránka: http://www.apa.sk

Ing. Viera Gelatičová viera.gelaticova@apa.sk 0918/612 186
Ing Daniela Gogorová daniela.gogorova@apa.sk 0918/612 378

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Adresa: Botanická 17, 842 13 Bratislava
Telefónne číslo: +421 2 6025 7212
Číslo faxu: +421 2 6025 7242
E-mail: sekretariat-UR@svps.sk
Web stránka: www.svps.sk

Ing. Peter Kurucz kurucz@svps.sk +421 2 60257 119
RNDr. Martin Babič, PhD. babic@svps.sk +421 2 60257 411