Preskočiť na hlavný obsah

FaQ - eDovoz

Členské štáty Európskej únie sa zaviazali zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov podnikajúcich v Európe.

Zjednodušenie zákonného obchodu pri súbežnom zabezpečení zodpovedajúcej úrovne kontroly tovaru a boja proti podvodom vyžaduje efektívnu výmenu informácií medzi colnými orgánmi členských štátov EU, Európskou komisiou, ďalšími správnymi orgánmi alebo subjektmi zapojenými do medzinárodnej prepravy a hospodárskymi subjektmi.

Kľúčom k naplneniu uvedeného zámeru je proces elektronizácie colných systémov, ktorého hlavný legislatívny základ je zakotvený v Colnom kódexe Únie - nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.

Zavedením eDovozu do praxe sa zavŕšil proces elektronizácie colného konania pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru v Slovenskej republike.

1. „Čo je eDovoz?“

„eDovoz“ je bezpapierové colné konanie pri dovoze tovaru z tretích krajín do SR. Zahŕňa výmer cla, dane z pridanej hodnoty a rôznych iných poplatkov, podávanie colných vyhlásení v elektronickej forme. Tieto musia byť podpísané  kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom elektronickej podateľne IS CEP (Informačný systém Centrálny elektronický priečinok). Systém e-Dovoz, ako nový modul existujúceho systému APV ISST DS (Integrovaná správa systému taríf deklaračný systém) v prostredí CIS (Colný informačný systém) a IS CEP, bude podporovať automatizovaný colný dohľad nad dovozom tovaru formou elektronickej evidencie podaných colných vyhlásení cez elektronickú podateľňu IS CEP v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky dovozné colné režimy, vrátane osobitných režimov a evidencie neobchodného tovaru. Systém bude kontrolovať formálnu správnosť colného vyhlásenia, potrebu a existenciu priložených dokladov a certifikátov (podľa TARICu), taktiež zabezpečí kontrolu pre  evidenciu povolení. Zároveň bude počítať výšku colného dlhu, potrebnú výšku záruky na colný dlh ako aj komunikovať so všetkými okolitými systémami.

2. „Aké výhody má zavedenie eDovozu?“

V prvom rade vyšší komfort pre dovozcov/deklarantov. Keďže všetky operácie s colnými vyhláseniami podávanými pri dovoze tovaru prebiehajú v elektronickom prostredí, zrýchli sa ich spracovanie colným úradom a následné prepustenie tovaru do navrhovaného colného režimu. Týmto sa zabezpečuje zrýchlenie procesu colného konania a zvýšenie štandardu služieb colných úradov v SR.

3. „Kto môže využívať eDovoz?“

Všetky subjekty a osoby zapojené do medzinárodného obchodu: právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ako aj fyzické osoby – nepodnikatelia.

4. „Aké znalosti sa vyžadujú od osoby, ktorá podáva elektronické colné vyhlásenie? “

Aby bolo colné vyhlásenie bezchybne podané, vyžaduje sa znalosť právnych predpisov EÚ a Slovenskej republiky, na základe ktorých sa vypĺňajú jednotlivé odseky, resp. údajové prvky colného vyhlásenia. Podrobnejšie informácie o týchto predpisoch, ako aj odkazy na ich znenie nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > Clá - v dokumente Podanie a vyplnenie elektronického CV, modul WDO od 30.07.201 [.pdf; nové okno]. Finančná správa rovnako pripravila aj návody na jednoduché vyplnenie colného vyhlásenia, ktoré sú zverejnené na portáli IS CEP.

5. „Je možné prostredníctvom eDovozu predkladať elektronické colné vyhlásenia aj pri zjednodušených postupoch v colnom konaní?“

Áno. Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä upustenie od požiadavky  predloženia dodatočného colného vyhlásenia. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia zasielajú oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického štandardného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ formou podania zjednodušeného elektronického colného vyhlásenia (druh „C“) začala dňom 1. marca 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň sa začalo prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systémy. Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.  V termíne najneskôr od 1. septembra 2017 je potrebné, aby všetci držitelia tohto typu povolenia zasielali oznámenia o predložení tovaru podaním elektronického zjednodušeného colného vyhlásenia.

Prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta v prípade upustenia  od povinnosti predloženia tovaru v zmysle ustanovenia čl. 182 ods. 3 Colného kódexu s povinnosťou podať dodatočné colné vyhlásenie (druh „Z“), začala dňom 1. februára 2017 na všetkých pobočkách colných úradov príslušných pre dovoz tovaru. Zároveň bolo stanovené prechodné obdobie pre držiteľov povolení, v rámci ktorého bolo potrebné prispôsobiť svoje deklaračné systémy. Od 1. júla 2017 všetci držitelia tohto typu povolenia predkladajú elektronické dodatočné colné vyhlásenia (druh „Z“).

6. „Keďže k colnému vyhláseniu je potrebné predložiť aj súvisiace doklady (doklady o cene tovaru, prepravné dokumenty a pod.), je možné tieto dokumenty zasielať elektronicky?“

Zatiaľ nie.. Prílohy k elektronickému colnému vyhláseniu sa budú musieť predkladať v listinnej forme. O možnosti ich predkladania v elektronickej forme bude finančná správa verejnosť vopred informovať na svojom webovom sídle alebo na portáli IS CEP.

7. „Kde je možné nájsť používateľskú príručku, technickú špecifikáciu, pravidlá a scenáre elektronického colného konania pri dovoze?“

Informácie ohľadom elektronického colného konania sú uverejnené na webovom sídle finančnej správy v časti eSlužby > Elektronická komunikácia > Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz – DS > Elektronické colné konanie [nové okno] 

8. „Je potrebný špeciálny softvér na strane obchodníkov pri využívaní eDovozu?“

Vyplnenie a podanie colného vyhlásenia elektronicky môžete realizovať:

  • Štandardne prostredníctvom Workdesku obchodníka v IS CEP a to vyplnením formulára dovozného colného vyhlásenia.
  • Prostredníctvom komerčného aplikačného programového vybavenia pre deklarantov. V tomto prípade je potrebné kontaktovať príslušného výrobcu softvéru, ktorý zapracoval zmenu komunikačného kanála do svojho produktu.
  • Prostredníctvom jednoduchej aplikácie pre elektronickú komunikáciu, tzv. CEP.EKR.Klient. Táto aplikácia je dostupná na webovom portáli IS CEP spolu s pokynmi k inštalácii a používateľskou príručkou ako balík CEP.EKR.Klient

9. „Je možné po spustení eDovozu podať colné vyhlásenie aj iným spôsobom?“

Od 1. mája 2017 je stále možné podať colné vyhlásenie v listinnej forme v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ a v prípade cestujúcich.

Viac o vyplňovaní colného vyhlásenia v listinnej forme a použitých právnych predpisoch nájdete na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam v dokumente Podanie a vyplnenie papierového CV - havarijný postup a cestujúci [.pdf; nové okno].


V prípade výpadku vášho systému, ako aj pri postupoch v rámci havarijného stavu, je potrebné riadiť sa pokynmi a možnosťami, ktoré ponúka materiál o postupoch elektronického colného konania v dovoze, zverejnený na webovom sídle finančnej správy v časti eSlužby > Elektronická komunikácia >  Elektronické doručovanie dokumentov - clo, EMCS > Podávanie colných vyhlásení v režime dovoz a vývoz - DS > Elektronické colné konanie > ECK dovoz [.pdf; nové okno].

Cestujúcim, ktorý má oprávnenie podať colné vyhlásenie v listinnej forme, sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá:

  • dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo
  • sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo
  • dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo
  • opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt;


10. „Je potrebná registrácia koncových užívateľov do eDovozu?“

Aby ste mohli podať colné vyhlásenie elektronicky v eDovoze, je potrebné:

  1. mať aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb [nové okno],
  2. disponovať kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktorým sa bude podpisovať samotný registračný formulár do IS CEP
  3. registrovať sa za účelom vytvorenia účtu v  IS CEP


Podrobnejšie informácie nájdete v informačnom materiáli zverejnenom na webovom sídle finančnej správy v časti Aktuálne: dane a clá > Informácie k aktuálnym colným a daňovým povinnostiam > Clá v dokumente Registrácia a prihlásenie sa do IS CEP od 01.07.2017 [.pdf; nové okno].  

Poznámka

Registrácia do IS CEP je jednorázová a nebude vyžadovaná pri každom ďalšom podaní colného vyhlásenia v elektronickej forme.

Informácie o používaní IS CEP sú dostupné aj na portáli IS CEP v časti „Ako požívať CEP?

Na to, aby ste mohli vyplniť príslušné elektronické dovozné colné vyhlásenie, je ešte potrebná Vaša registrácia u colných orgánov (táto je platná pre celé územie EÚ) v systéme identifikácie a registrácie hospodárskych subjektov. V prípade právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa, ktorý ešte nebol registrovaný, teda nemá pridelené číslo EORI, je potrebné sa zaregistrovať na základe postupov [nové okno] zverejnených na portáli FS.


V prípade fyzickej osoby nepodnikateľa, registráciu do centrálneho registra colných orgánov pre colné systémy (tzv. CReg) zabezpečí registrátor finančnej správy na základe vyplneného formulára zaslaného pri registrácii do IS CEP. To znamená, že sa fyzická osoba -  nepodnikateľ už nemusí osobitne registrovať do CRegu. Avšak v prípade, že fyzická osoba – nepodnikateľ, bude v colnom konaní zastupovaná (napr. pri podávaní colného vyhlásenia využije služby kuriérskej spoločnosti alebo špedície), registráciu do CRegu zabezpečí buď táto spoločnosť na základe splnomocnenia fyzickej osoby – nepodnikateľa, alebo si fyzická osoba – nepodnikateľ zabezpečuje registráciu sama v zmysle postupov [nové okno] zverejnených na portáli FS v časti „Fyzické osoby – nepodnikatelia (slovenské a zahraničné súkromné osoby).

11. „Akým spôsobom je možné riešiť prípadné nejasnosti ohľadom eDovozu?“

Metodickú - procedurálnu a technickú podporu poskytuje finančná správa telefonicky prostredníctvom „Call Centra“ na tel. čísle 048/43 17 222, voľba č. 5 v režime 24/7 - t.j 24h každý deň v týždni. V mimopracovných hodinách (od 16:00 do 08:00 hod.) a v mimopracovných dňoch budú podávané informácie týkajúce sa havarijných situácii a situácii, ktoré neznesú odklad a ktoré sa týkajú daného informačného systému. Zároveň je možné kontaktovať finančnú správu aj prostredníctvom mailovej aplikácie dostupnej na webovom sídle finančnej správy v časti Kontakty > Mailová komunikácia clá a spotrebné dane, vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s témou dopytu „e Dovoz [nové okno]“.