Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 53 Tranzit spoločenstva

Agenda Tranzit spoločenstva
Číslo agendy 53
Orgán verejnej moci Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda je definovaná v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Jej služby pokrývajú procesy podanie tranzitného CV t.j. začiatok tranzitnej operácie a ukončenie tranzitnej operácie.
Zapracované procesy z agendy
 • Podanie tranzitného colného vyhlásenia
 • Oprava tranzitného colného vyhlásenia
 • Zrušenie tranzitného colného vyhlásenia
 • Ukončenie tranzitu na strane príjemcu
 • Ukončenie tranzitu na strane hlavného zodpovedného
 • Podanie tranzitného colného vyhlásenia v havarijnom režime
 • Oznámenia v režime OTS
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk False
Elektronické podania
 • Tranzitné colné vyhlásenie
Formuláre
 • Tranzitné colné vyhlásenie
 • Potvrdenie prijatia tranzitného colného vyhlásenia
 • Oznámenie o chybe podania v systéme Tranzit
 • Oznámenie o dodaní tovaru
 • Rozhodnutie o stornovaní tranzitného colného vyhlásenia
 • Opravné tranzitné colné vyhlásenie
 • Žiadosť o stornovanie tranzitného colného vyhlásenia
 • Oznámenie o uvoľnení tovaru
 • Prepustenie tranzitnej operácie
 • Oznámenie o nezrovnalostiach
 • Rozhodnutie o ukončení tranzitu
 • Rozhodnutie o neprepustení tovaru do režimu tranzit
 • Oznámenie o zrušení záruky
 • Prijatie opravy
 • Zamietnutie odklonu
 • Oznámenie o vymáhaní
 • Rozhodnutie o kontrole na odoslaní
 • Rozhodnutie o kontrole na určení
 • Žiadosť o dokumenty
 • Požiadavka na nedoručenú tranzitnú operáciu
 • Informácia o nedoručenej tranzitnej operácii
 • Povolenie vykládky tovaru
 • Záznamy o vykládke
 • Tranzitné colné vyhlásenie - Havarijný režim
 • Prepustenie tranzitnej operácie - Havarijný režim
 • Oznámenie o dodaní tovaru - JCD, CIM a TIR
 • Oznámenie o uvoľnení tovaru - JCD, CIM a TIR