Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 64 Vývoz

Agenda Vývoz
Číslo agendy 64
Orgán verejnej moci Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda je definovaná v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva a v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. Ďalej zákonom č. 199/2004 z 10. marca 2004 a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Jej služby pokrývajú procesy podávania vývozného CV, dokladovanie výstupu tovaru z colného územia Spoločenstva, resp. administratívu spojenú s výstupom tovaru z colného územia Spoločenstva.
Zapracované procesy z agendy
 • Podanie vývozného colného vyhlásenia
 • Oprava vývozného colného vyhlásenia
 • Zrušenie vývozného colného vyhlásenia
 • Doplnenie údajov neúplného colného vyhlásenia
 • Predloženie dôkazu o výstupe tovaru
 • Výstup tovaru
 • Predloženie a schválenie manifestu
 • Informácie o stave vývozného colného vyhlásenia
 • Podanie predbežného colného vyhlásenia o výstupe
 • Oprava predbežného colného vyhlásenia o výstupe
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk False
Elektronické podania
 • Vývozné colné vyhlásenie (výtlačky 1,2,3)
Formuláre
 • Vývozné colné vyhlásenie (výtlačky 1,2,3)
 • Potvrdenie o prijatí vývozného colného vyhlásenia
 • Povolenie opravy vývozného colného vyhlásenia
 • Potvrdenie doplnenia údajov neúplného vývozného colného vyhlásenia
 • Príchod na colný úrad výstupu
 • Zrušené vývozné colné vyhlásenie
 • Zamietnutie žiadosti o zrušenie vývozného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o opravu vývozného colného vyhlásenia
 • Doplnenie údajov neúplného vývozného colného vyhlásenia
 • Žiadosť o zrušenie vývozného colného vyhlásenia
 • Povolenie výstupu
 • Rozhodnutie o zamietnutí výstupu
 • Potvrdené vývozné colné vyhlásenie (výtlačok 3)
 • Rozhodnutie o neprepustení tovaru do režimu vývoz
 • Rozhodnutie o vykonaní kontroly
 • Rozhodnutie o kontrole na colnom úrade výstupu
 • Výzva na preukázanie výstupu tovaru
 • Potvrdenie o výstupe tovaru
 • Predloženie manifestu
 • Schválenie manifestu
 • Vyžiadanie informácie o stave vývozného colného vyhlásenia
 • Informácia o stave vývozného colného vyhlásenia
 • Predbežné colné vyhlásenie o výstupe
 • Žiadosť o opravu predbežného colného vyhlásenia o výstupe
 • Povolenie opravy predbežného colného vyhlásenia o výstupe
 • Potvrdenie prijatia predbežného colného vyhlásenia o výstupe