Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 70 eDovoz

Agenda eDovoz
Číslo agendy 70
Orgán verejnej moci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Opis agendy
Agenda je definovaná v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. Októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, vo Vykonávacom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, v Delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie. Ďalej zákonom č. 199/2004 z 10. marca 2004 Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou 161 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Jej služby pokrývajú procesy podávania dovozného colného vyhlásenia.
Zapracované procesy z agendy
  • Podanie dovozného colného vyhlásenia
  • Oprava dovozného colného vyhlásenia
  • Zrušenie dovozného colného vyhlásenia
  • Doplnenie údajov zjednodušeného colného vyhlásenia
  • Informácie o stave dovozného colného vyhlásenia
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk False
Elektronické podania
Formuláre