Preskočiť na hlavný obsah

Agenda 44 Osivá a množiteľský materiál

Agenda Osivá a množiteľský materiál
Číslo agendy 44
Orgán verejnej moci Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Opis agendy
Agenda umožňuje subjektu prostredníctvom IS CEP požiadať o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa, o zmenu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa, o povolenie na dovoz osív a množiteľského materiálu, o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky, o vydanie osvedčenia na nie konečne certifikované osivo, o uznanie množiteľského materiálu - vystavenie ISTA certifikátu. Ďalej umožňuje podať prihlášku na prehliadku a hodnotenie porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie repky olejky, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie repky olejky - režim OECD, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie kukurice, prihlášku množiteľského porastu na uznávanie kukurice - režim OECD a odoslať oznámenie o skončení vykonávania činnosti (poľných prehliadok / odberu vzoriek / laboratórneho skúšania).
Zapracované procesy z agendy
 • Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • Zrušenie osvedčenia z iniciatívy obchodníka
 • Zmena osvedčenia
 • Vydanie povolenia na dovoz
 • Oznámenie dovozu
 • Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu
 • Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu (ISTA)
 • Overenie kvality množiteľského materiálu pred vývozom (množiteľský a výsadbový materiál ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča; repky olejky; kukurice; poľných plodín)
 • Overenie kvality množiteľského materiálu pred vývozom (nie konečne cert)
 • Overenie kvality množiteľského materiálu pred vývozom OECD
Doručovanie elektronického úradného dokumentu do vlastných rúk False
Elektronické podania
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • Oznámenie o skončení vykonávania činnosti (poľných prehliadok / odberu vzoriek / laboratórneho skúšania)
 • Žiadosť o zmenu osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • Žiadosť o povolenie na dovoz osív a množiteľského materiálu
 • Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky
 • Prihláška na prehliadku a hodnotenie porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie repky olejky
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie repky olejky - režim OECD
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie kukurice
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie kukurice - režim OECD
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie poľných plodín
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie poľných plodín - režim OECD
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia na nie konečne certifikované osivo
 • Oznámenie dovozu osív a množiteľského materiálu z tretích krajín mimo EU
 • Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu - vystavenie ISTA certifikátu
Formuláre
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa
 • Poverenie (o odbornej spôsobilosti dodávateľa)
 • Žiadosť o povolenie na dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EU
 • Povolenie na dovoz množiteľského materiálu z krajín mimo EU
 • Žiadosť o uznanie množiteľského materiálu a úradný odber vzorky
 • Posudok úradnej vzorky množiteľského materiálu
 • Osvedčenie o uznaní množiteľského materiálu
 • Prihláška na prehliadku a hodnotenie porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča
 • Posudok o neuznaní množiteľského porastu
 • Osvedčenie o uznaní množiteľského porastu
 • Záznam z prehliadky a hodnotenia porastov množiteľského a výsadbového materiálu ovocných drevín, okrasných rastlín a viniča
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie repky olejky
 • OECD Certifikát
 • Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského porastu a z uznávania množiteľského porastu repky olejky
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie kukurice
 • Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského porastu a z uznávania množiteľského porastu kukurice
 • Žiadosť o vydanie osvedčenia o uznaní porastu na nie konečne certifikované osivo / o uznaní osiva
 • Osvedčenie o uznaní porastu na nie konečne certifikované osivo
 • Oznámenie dovozu osív a množiteľského materiálu z tretích krajín mimo EU
 • Prihláška množiteľského porastu na uznávanie poľných plodín
 • Prihláška a záznam z prehliadky množiteľského porastu poľných plodín
 • Oznámenie
 • Rozhodnutie
 • Vyjadrenie
 • Rozhodnutie s parametrami licencie